Föräldrakooperativet

Montessoriförskolan Cirkus drivs av ett föräldrakooperativ och det innebär att du som Cirkusförälder har en unik möjlighet att påverka och få insyn i ditt barns vardag på förskolan! Att vara medlem i föräldrakooperativet innebär att vi genom delaktighet och ansvar får en närmare kontakt med personal och andra föräldrar, samtidigt som vi alla bidrar till en mer trivsam och kvalitativ förskoleverksamhet. I jämförelse med en del andra föräldrakooperativ är arbetsbelastningen på Cirkus begränsad. Vi har exempelvis ingen jourtjänstgöring för föräldrar på förskolan.

Vad förväntas av dig som förälder?

Grovstädning och tvätt
Vi har valt att som komplement till den dagliga städningen, som utförs av städfirma, grovstäda lokalerna två gånger per månad. På så sätt bidrar vi till att barn och personal får en ännu fräschare och mer hygienisk miljö att vistas i. En till två gånger per termin ansvarar du tillsammans med en annan familj för grovstädningen. Städningen beräknas ta cirka fyra timmar per familj och gång. Vid varje städtillfälle ansvarar man även för den tvätt som behöver tvättas.

Fixarhelger
Förskolan har fräscha och ändamålsenliga lokaler samt en trevlig utemiljö. Detta mycket tack vare de fixarhelger vi anordnar varje termin (vanligtvis en i april och en i oktober). Under helgen reparerar vi och fräschar upp förskolans lokaler, fixar på gården, umgås och äter gemensam lunch. Det brukar vara väldigt trevliga dagar!

Rullande fixarlista
Föräldrar som inte har något styrelseuppdrag kan istället stå med på en turlista för fixaruppgifter. Uppgifter som inte kan vänta till fixarhelgerna eller som är av administrativ karaktär tilldelas föräldrarna i listan enligt ett rullande schema. På det sättet bidrar man till förskolans utveckling, kvalitet och trivselfaktor. Det kan handla om att sköta yttre och inre underhåll, informationsspridning eller göra inköp.

Styrelsearbete
Med hänsyn till att antalet medlemmar i föräldrakooperativet är ganska litet får du som förälder vara beredd att någon gång under din tid som medlem i kooperativet ta ett styrelseuppdrag. Att vara aktiv i styrelsen är en rolig utmaning och det yttersta sättet att vara med och påverka verksamheten.

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen består för närvarande av:
Sara Asgari – Ordförande & Lokalansvarig
Cecilia Moen- Informationsansvarig
Anna Lidberg- Arbetsfördelningsansvarig
Christian Gustafsson – Personalansvarig
Tatiana Mikhailova – Sekreterare
Mattias Fyhrman – Ekonomiansvarig

Årsmötet
Föräldrakooperativet drivs som en ekonomisk förening och årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet fastställs budgeten för det kommande året, vilka som ska sitta i styrelsen m.m. Det är således av allra största vikt att så många medlemmar som möjligt deltar vid dessa möten.

Fadderfamilj
När nya barn börjar på Cirkus tilldelas familjen en fadderfamilj om så önskas. Fadderfamiljen har till uppgift att introducera den nya familjen till arbetet inom kooperativet, finnas till hands och svara på frågor under familjens första tid på förskolan. Vill du vara fadderfamilj, eller är du ny och vill bli tilldelad en? Skicka då ett email till styrelsen@mfcirkus.se så hjälper vi dig.

Ingen jourverksamhet
Vi anser inte att vi föräldrar besitter den kompetens som krävs för att gå in och arbeta i ett montessoriklassrum. Därför tas i första hand vikarier in om personal är borta. Däremot är det väldigt uppskattat när föräldrar åtar sig att laga mat de gånger vår kock är förhindrad.

 Bidra med din kompetens
Ett kooperativ bygger på idén engagemang och samverkan! Tänk därför gärna igenom vad du skulle kunna bidra med för att förbättra tillvaron för barnen och personalen på förskolan. Det kan vara alltifrån administrativa till praktiska åtgärder.

 Mer info
För att få ytterligare information om vad som förväntas av dig med barn på Montessoriförskolan Cirkus läs gärna Föräldrahandboken som du hittar nedan eller hör av dig till styrelsen styrelsen@mfcirkus.se.

Betalning av avgifter
Föreningen skickar ut avier för betalning av avgifter.

Handbok om kooperativet Montessoriförskolan Cirkus
Om du vill veta mer om kooperativet så kan du här ladda ned en “handbok” för dig som har barn på Montessoriförskolan Cirkus, bara klicka på länken nedan.
Cirkus handbok 2017

Information om modersmålsstöd
Varje förskola är ansvarig för att arbeta med modersmålsstödet som ett av målen i Läroplanen för förskolan.
Nedan kan du ladda ner mer information om hur vi arbetar med modersmålsstöd.
Modersmålsstöd i förskolan

Klagomålshantering
Enligt den nya Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har vi som huvudman ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål. Om Du som förälder har klagomål/synpunkter på förskolan Cirkus verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål/synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.
Mer information om klagomålshantering
Förskolans blankett för att lämna synpunkter/klagomål